REGULAMIN

Regulamin stacji

REGULAMIN STACJI NARCIARSKIEJ LĄDEK ZDRÓJ

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z WYCIĄGÓW STACJI NARCIARSKIEJ LĄDEK ZDRÓJ

1. Korzystanie z wyciągów i tras narciarskich Stacji Narciarskiej Lądek Zdrój odbywa się w godzinach otwarcia ośrodka.
2. Zabrania się wchodzenia na trasy narciarskie poza godzinami otwarcia ośrodka.
3. Każdy korzystający z wyciągów winien mieć ważny bilet (karnet) na przejazd.
4. Zakup biletu jednoznacznie oznacza akceptację regulaminu Stacji Narciarskiej Lądek Zdrój.
5. Korzystającego z wyciągów, który przy kontroli biletów z jakichkolwiek powodów nie może okazać ważnego biletu na przejazd uważa się za jadącego bez ważnego biletu.
6. Bilety kupuje się tylko w kasie Stacji Narciarskiej Lądek Zdrój.
7. Kaucja za każdą kartę wynosi 10 zł.
8. Zwrot kaucji ma miejsce w dniu oddania karty. Kartę można zwrócić do końca sezonu zimowego, odbierając za nią kaucję.
9. Karty uszkodzone nie podlegają zwrotom ani reklamacji.
10. Do wyboru klientów w sprzedaży są karnety punktowe oraz czasowe.
11. Każdy zakup musi być dobrze przemyślany, ponieważ karnety nie podlegają wymianie ani zwrotom (bez względu na warunki pogodowe oraz inne przypadki losowe).
12. Z jednego karnetu może korzystać wyłącznie jedna osoba.
13. Po każdorazowym przejściu przez bramkę dla karnetu czasowego automatycznie uruchamia się czasowa blokada karty, uniemożliwiająca korzystanie z tej samej karty kolejnym osobom.
14. Przy kasie znajdują się informacje dotyczące cen biletów, czasu pracy kasy i wyciągów.
15. Przejazd uważa się za rozpoczęty, gdy bilet (karnet) został skasowany przez bramkę i korzystający z wyciągu wszedł na peron celem skorzystania z wyciągu. Przez bramkę, przy wykorzystaniu jednego otwarcia może przejść tylko jedna osoba lub osoba dorosła z dzieckiem do 5 roku życia.
16. Korzystającemu z wyciągów przechodzącemu przez bramkę w sposób nieuczciwy obsługa ma prawo odebrać karnet bezpowrotnie.
17. Nie przyjmuje się do przewozu i usuwa z terenu Stacji Narciarskiej Lądek Zdrój osoby bez ważnego biletu, nietrzeźwe oraz będące pod działaniem środków odurzających, a także osoby nie przestrzegające przepisów obowiązujących na wyciągu.
18. Korzystający z wyciągów jest zobowiązany sprawdzić czy otrzymał właściwy bilet (karnet), zachować bilet (karnet) w czasie przewozu aż do opuszczenia wyciągu, okazywać go i wręczać na żądanie właściwego personelu.
19. Korzystający z wyciągów jest zobowiązany stosować się do przepisów porządkowych i poleceń obsługi wyciągu, a także stosować się do informacji znajdujących się na tablicach. Korzystający z wyciągów, mimo posiadania ważnego biletu (karnetu) nie ma prawa żądać przewozu, jeśli jest on niemożliwy z powodu warunków atmosferycznych lub w przerwach między planowymi jazdami, względnie, jeśli praca wyciągu jest niemożliwa z innych względów.
20. Stok narciarski przeznaczony jest wyłącznie dla narciarzy. Na stoku zabrania się jazdy na sankach, nartosankach, łyżwach, butach itp.
21. Dzieci i młodzież do 16 roku życia obowiązują kaski ochronne.
22. Pracownicy Stacji Narciarskiej Lądek Zdrój mają prawo poruszać się po stoku w godzinach pracy wyciągu skuterem śnieżnym w celach obsługi technicznej.
23. Dopuszczalna jest praca pojazdów do utrzymywania tras narciarskich w godzinach otwarcia Stacji Narciarskiej Lądek Zdrój.
24. Na wyciągach obowiązuje zakaz palenia.

ZASADY ZACHOWANIA NA WYCIĄGACH NARCIARSKICH

1. Po przejściu przez bramki i skasowaniu biletu należy ustawić się w wyznaczonym miejscu podczepiania i poczekać na orczyk.
2. Na miejscu startu trzymać kijki w jednej ręce (pasek kijka nie może być na ręce).
3. Zabrania się 'slalomować’ na trasie ze względów bezpieczeństwa.
4. Należy jechać wyznaczonym śladem około 0,5 metra od osi liny, po zewnętrznej stronie wyciągu.
5. Zabrania się wprzęgania i wyprzęgania na trasie wyciągu.
6. Nie wolno puszczać orczyka przed strefą wysiadania.
7. Podczas jazdy kijki należy trzymać w jednej ręce.
8. Orczyk można wypuścić za ostatnią podporą.
9. W strefie wysiadania zabrania się rzucania orczykiem bądź jego 'rozkołysania’.
10. Przy wysiadaniu należy opuścić peron w nakazanym kierunku.
11. Nie wolno zatrzymywać się na peronie (w miejscu wysiadania), należy je jak najszybciej opuścić.
12. Zabrania się kontynuowania jazdy poza strefą wysiadania.

OGÓLNE ZASADY ZACHOWANIA NA TRASACH NARCIARSKICH

1. Każdy narciarz powinien zachować się w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa dla innej osoby.
2. Narciarz powinien zjeżdżać z szybkością stosowną do swoich umiejętności, rodzaju i stanu trasy oraz warunków atmosferycznych.
3. Narciarz zjeżdżający z góry, dysponujący większą możliwością wyboru trasy zjazdu musi ustalić taki tor jazdy, aby nie zagrażać narciarzowi jadącemu przed nim.
4. Wyprzedzać można zarówno po stronie prawej i lewej, lecz w takiej odległości, która nie ograniczy wyprzedzanemu swobody ruchu.
5. Narciarz zaczynający zjazd powinien na trasie sprawdzić, patrząc w górę i w dół, czy nie sprowokuje tym niebezpieczeństwa dla siebie i innych. Identyczne postępowanie obowiązuje po każdym, nawet chwilowym zatrzymaniu.
6. Należy unikać zatrzymywania się na trasie zjazdu w miejscach zwężeń i miejscach z ograniczoną widocznością.
7. Narciarz powinien podchodzić tylko poboczem trasy, a w przypadku złej widoczności powinien zejść z trasy. To samo dotyczy narciarzy schodzących pieszo w dół.
8. Każdy narciarz powinien stosować się do znaków narciarskich ustawionych na trasach.
9. W razie wypadku każdy znajdujący się w pobliżu winien poszkodowanemu służyć pomocą.
10. Każdy, obojętnie czy sprawca wypadku, czy poszkodowany, czy świadek muszą w razie wypadku podać swoje dane osobowe.
11. Wszyscy narciarze zobowiązani są do zjeżdżania tylko po wyznaczonych trasach narciarskich.
12. Trasy wyznaczone są naturalnymi granicami takimi jak linie lasu oraz inne ograniczenia, jakich korzystający powinni się spodziewać na swojej drodze np.: trakcie wyciągów narciarskich, siatki, znaki inne.
13. Narciarze powinni również spodziewać się i omijać na trasie inne przeszkody takie jak hydranty i armatki systemu naśnieżania, słupy z lampami oświetleniowymi i inne.
14. Podczas jazdy wieczornej nakazuje się korzystanie wyłącznie z oświetlonych, czynnych tras, przy czym trasę do jazdy wieczornej ograniczają elementy podane powyżej, a trasę zawęża się do pasa 15 m po obu stronach lamp.
15. Ponadto wszyscy korzystający ze stacji narciarskiej obowiązani są przestrzegać regulaminów korzystania z urządzeń wyciągowych
Wypadki, które miały miejsce na Stacji Narciarskiej Lądek Zdrój należy zgłaszać pod nr 74 814 69 00.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Przedsiębiorca, RKR Sp. z o.o., uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”, udzieloną przez PFR SA.